Hướng dẫn tự làm Advanced Custom Field cho người mới

Thêm đoạn code dưới đây vào file php-function
function get_thong_tin_bai_viet(){
ob_start();
$mau_sac = get_field(‘mau_sac’);
$kich_thuoc = get_field(‘kich_thuoc’);
?>
<div class = “thongtinthem”>
<?php if($mau_sac){ ?><div class=”mausac”><i class=”fa fa-address-book-o” aria-hidden=”true”></i> Màu sắc: <?php echo $mau_sac; ?></div><?php } ?>
<?php if($kich_thuoc){ ?> <div class=”kichthuoc”><i class=”fa fa-address-book-o” aria-hidden=”true”></i> Kích thước: <?php echo $kich_thuoc; ?></div> <?php } ?>
</div>
<?php
$content = ob_get_contents();
ob_end_clean();
return $content;
}
add_action(‘flatsome_blog_post_after’,’get_thong_tin_bai_viet’);
add_shortcode(‘get_thong_tin_bai_viet’,’get_thong_tin_bai_viet’);
Sau khi thêm 2 field là màu sắc và kích thước ta có 2 name tương ứng là mau_sac và kich_thuoc
$mau_sac = get_field(‘mau_sac’);
$kich_thuoc = get_field(‘kich_thuoc’);
-> Gọi hàm màu sắc
?>
<div class = “thongtinthem”>
<?php if($mau_sac){ ?><div class=”mausac”><i class=”fa fa-address-book-o” aria-hidden=”true”></i> Màu sắc: <?php echo $mau_sac; ?></div><?php } ?>
<?php if($kich_thuoc){ ?> <div class=”kichthuoc”><i class=”fa fa-address-book-o” aria-hidden=”true”></i> Kích thước: <?php echo $kich_thuoc; ?></div> <?php } ?>
</div>
<?php
-> Thêm class để css cho đẹp
<div class=”mausac”><i class=”fa fa-address-book-o” aria-hidden=”true”></i> Màu sắc: <?php echo $mau_sac; ?></div>
-> Class hiển thị field ra ngoài
<?php if($mau_sac) …<?php } ?>
-> Thêm dòng này để: post nào có dữ liệu thì hiển thị field, post nào ko có dữ liệu thì ẩn
add_action(‘flatsome_blog_post_after’,’get_thong_tin_bai_viet’);
-> Hook vào flatsome_blog_post_after -> Vị trí dưới tiêu đề bài viết
ob_start();
$content = ob_get_contents();
ob_end_clean();
return $content;
}
-> lưu vào bộ nhớ đệm để tạo shortcode
add_shortcode(‘get_thong_tin_bai_viet’,’get_thong_tin_bai_viet’);
-> Tạo shortcode để gán vào bất kỳ vị trí nào